اسما الحسنی 1

نام های پر برکت خداوند وتاثیرات روح بخش

آشنایی با کلام خداوند و نام های پربرکت

«الله»

نام جلاله ي خداوند مي باشد و براي تمام حاجات مي توان قرائت كرد. اسم جامع و صفات جمال و جلال و كمال حق است و حضرت امير المومنين علی (ع) فرمودند: «الله» اسم اعظم مي باشد و شايسته نيست احدي خود را با اين نام بخواند. و حضرت امام جعفر صادق(ع) فرمودند: بهترين ذكر عبادت "لا اله الا الله" مي باشد. در آيه هشتاد و دو سوره "يس" «الله» چون اراده ي خلقت چيزي را كند به محض اينكه گويد «باش» موجود مي شود و جمله ي "لا اله الا الله" و "لا اله الا هو" را كلمه ي اخلاص گويند. حضرت امام سجاد(ع) فرمودند: از خداوند خواستم اسم اعظم را به من تعليم فرمايد، در خواب به من فرمودند، بگو:"الهم اني اسئلك باسمك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الذي لا اله الا هو رب العرش العظيم". پيامبر اكرم(ص) فرمودند: اسم اعظم خداوند در اين سه آيه مندرج است: آيه ي 158 بقره. "و الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم" و آيه ي اول سوره ي آل عمران الله لا اله الا هو الحي القيوم" و آيه ي 111 سوره ي طه "و عنت الوجوه للحي القيوم و قد خاب من حمل ظلها". به توسط حضرت خضر نبي(ع) به حضرت امير المومنين(ع) اسم اعضم گفته شد، "يا هو يا من لا هو الا هو"(برابر با عدد ابجد رزاق و قادر). حضرت امام رضا(ع) فرمودند: "بسم الله" نزديك تر است به اسم اعظم الهي از سياهي چشم به سفيدي آن. عدد ابجد الله برابر با 66 بوده 2893 مرتبه در قرآن ذكر شده است. که مجموع این عدد می شود22.

«احد»

يكي از ديگر اسماء خداوند مي باشد. يعني يگانه و بي همتا و از صفات عليا است. سوره ي اخلاص آيه ي "قل هو الله احد" او تنها و يكتا و منفرد به وجود است. ذكر آن براي عزت و بزرگي يافتن موثر مي باشد. عدد ابجد احد برابر با13 .

«اول»

از اسماء الحسني الهي مي باشد براي هر امر خيري ذكر آن موثر و مفيد مي باشد و فقط يكبار در قرآن مجيد آمده است. عدد ابجد آن برابر 37 مي باشد.(برابر جايگاه اسم امام حسن مجتبي عليه السلام)

«اعلي»

از اسماء الحسني الهي مي باشد، ذکر آن برای غلبه بر دشمن و رفع فقر و ارتقاء مرتبه و مقام موثر است. و در ذكر سجده "سبحان ربي الاعلي و بحمده" تو بزرگتر از آني كه آلوده شوي به آلودگي هاي افكار بشر و بالاتر از آن كه بشود به تصور آيي. نقل شده كه مثل الاعلي كلمه ي «لا اله الا الله» مي باشد. عدد ابجد اعلي برابر 111 است.(برابر حرف الف)

«باطن»

يكي از اسماء الحسني خداوند مي باشد، ذكر آن براي وقوف به اسرار وكشف نيّات سوء موثر مي باشد، باطن يعني پوشيده از چشم و بينا به آگاهي درون و دل.«باطن» ، قدرت ظهور و تجلي خداوند را در تمام موجودات بيان مي كند. عدد ابجد باطن برابر 62 است.(برابر اسم مبارك نبي صلوات الله عليهم اجمعين)

«بصير»

 يكي از صفات پروردگار عالم مي باشد و به معني بينايي است. نه بينايي ظاهري، بلكه بينايي بدون آلت در هر زمان و مكان، در روشنايي و تاريكي كه حتي حركت و جاي پاي مورچه اي را در شب تاريك بر سنگ سياهي ببيند. 51 مرتبه "بصير" در قرآن ذكر شده است. عدد ابجد بصير برابر با 302 است.(برابر اسم مبارك قرب)

«بِر»

به معني نيكو و نيكوكاري و مهرباني به ضعيفان و زير دستان. شيخ رجب برسي گويد: هر كس بسيار گويد يا «بر» خداوند او را به كمال مي رساند. آفريننده ي هر چيز نيكويي «بر» ناميده مي شود. هركس صد بار بگويد: يا «بر» در قبر تنها نباشد. ذكر آن در موفقيت ها در اختراع و اكتشاف بسيار موثر مي باشد. 18 مرتبه بر در قرآن آمده است و عدد ابجد "بر" برابر است با 202.(برابر اسم مبارك رب)

«بديع»

به معني عجب، تازه، بي مانند، شگفت انگيز. ذكر آن براي ابداع و نوآوري حوائج موثر مي باشد. عدد ابجد بديع برابر 84 است.

«باعث»

 يكي از اسماء الهي مي باشد و به معني برانگيزاننده ي هر نفس متحرك و هر مرده و زنده مي باشد. شيخ رجب برسي مي فرمايد: هركس 100مرتبه ذكر«يا باعث» را بخواند خداوند ظاهر و باطن انسان را زنده و نوراني مي فرمايد. كلمه«باعث». (برابر اسم حضرت زينب سلام الله) 69 مرتبه در قرآن ذكر شده، عدد ابجد«باعث» برابر با 573 است.(15=جايگاه سين)

«باقي»

 براي طول عمر و ادامه نعمت ذكر آن موثر است. يعني مانده «باقي» موجودي كه فنا ندارد. كلمه باقي بقولي كلمه «لا اله الا الله» ميباشد. عدد ابجد باقي برابر با 123 است.

«باري»

 براي اختراعات و اكتشافات ذكر آن موثر مي باشد، يعني خالق خلايق بي سابقه و خالق خوبي ها و نيكويي ها. عدد ابجد باري برابر با 213 است.

«توّاب»

 از اسماء ربوبي پروردگار«توّاب» است، يعني توبه ي بندگان را مي پذيرد يعني خدا بسيار توبه پذير است. و هر چند بنده توبه را بشكند او باز توبه پذير است. حضرت امام رضا(ع) فرمودند: "هر كس روزي 30 بار بگويد: «يا تواب» وسوسه ي شيطان از دل او بيرون رفته و توبه ي او پذيرفته مي شود". براي اجابت دعا و آرزوها ذكر آن موثر بوده و عدد ابجد آن 409 مي باشد.

«جواد»

 به قصد بهره برداري از كار، ذكر آن بسيار موثر است. جواد به معناي محسني است كه احسان و انعامش بسيار است. عدد ابجد«جواد» 14 مي باشد.

«جبّار»

 جهت مصونيت و جبران گناه ذكر آن موثر است. جبّار به معني قاهريت است. علي (ع) هميشه دعا مي فرمودند: «يا جبار» (اي خدايي كه تمام شكستگي ها را ترميم مي كني اي كسي كه هر مشكلي را آسان مي نمايي). عدد ابجد جبار 206 مي باشد.

«حق»

 كشف حقايق و نيل به حق، ذكر آن موثر است. حق به معني ثابت و دائم در مقابل باطل و در قرآن 225 بار آمده است. عدد ابجد «حق» برابر با 108 مي باشد.

«حفيظ»

 براي امان از حرق و غرق ذكر آن موثر است. خداوند حافظ جان و مال و روح و روان كليه ي مخلوقات مي باشد. هر كس در هر هفته 70 بار بگويد«يا حفيظ» خداوند او را از آفات و بلايا مصون مي دارد. عدد ابجد «حفيظ» برابر با 988 مي باشد.

«حسيب»

 جهت تامين زندگي مادي و معنوي ذكر آن موثر مي باشد. حسيب به معني حساب داشتن و حساب گرفتن است. عدد ابجد «يا حسيب» برابر با 80 مي باشد.

«حكيم»

 برای بركت در كشت و زرع، ذكر آن موثر مي باشد. حكيم در لغت به معني عالم است. عدد ابجد «حكيم» برابر با 78 مي باشد.

«حي»

 به قصد دوام و بقاي تحرك ذكر آن موثر است. حي، زنده و پاينده است كه قائم به ذات خود و قوام تمام موجودات است.« حي» بزرگترين و شريف ترين اسماء الهي مي باشد. كلمه ي «حي» 20 مرتبه در قرآن آمده است. عدد ابجد حي برابر با 18 مي باشد.

«خفي»

 به منظور پوشاندن اسرار و قضاء حوائج، ذكر آن موثر است. خفي ، يعني عالم، لطيف، مهربان و احاطه ي علمي به همه ي موجودات. عدد ابجد«خفي» برابر با 98 مي باشد. هر كس يك اربعين روزي 5500 بار بگويد، مخلوقات با او انس گيرند و جهت نرمي دلها، بيان آن اثر عجيبي دارد.

«حليم»

 براي وقوف بر اسرار، ذكر آن موثر است. حليم به معني بردبار است از كساني كه او را نافرماني كنند. خداوند در عقوبت آنها تعجيل نمي كند. كلمه «حليم» 15 مرتبه در قرآن است. عدد ابجد حليم برابر با 88 مي باشد.

«حميد»

براي شفاء ذكر آن موثر است. حميد حقيقت حمد است، كه عبارت است از مبدا صفات جمال الهي، حميد يعني شايسته، ستوده چون ذات خداوند، استحقاق حمد است، حميد نام دارد. كلمه ي حميد و حامد 60 مرتبه در قرآن آمده است. عدد ابجد حميد برابر با 62 مي باشد.

«خالق»

 براي ساختمان و تشكيلات ذكر آن موثر است. خالق، يعني آفريننده ي هر چيز و به هر مقدار و به اندازه ي مخلوقات بي شماري كه در اين عالم وجود دارند. رسول خدا(ص) فرمودند:"اولين چيزي كه خداوند خلق فرمود ارواح ما و نور ما بود، كه به ذكر خدا و توحيد خدا و حمد خدا مشغول بودند. سپس خداوند ملائكه را آفريد". عدد ابجد« خالق» برابر با 731 مي باشد.

«خبير»

 به قصد وقوف بر امور، اين ذكر موثر مي باشد. يعني حكم او حق است براي هر چيزي در موقع خود خبير است يعني عارف و دانا به همه ي اشياء و به رموز موجودات آگاه است. هر كس هفت روز هر روز 861 مرتبه بگويد "يا خبير" قدسيان به اخبار پنهاني او را آگاه سازند و فرشتگان او را به تمام رازها و اسرار آگاه مي سازند. خداوند آگاه به انديشه ها و فكرها و خيال ها است و خبير به تمامي آفرينش آسمانها و زمين ها است، در قرآن "خبير" 45 بار آمده است عدد ابجد خبير برابر با 812 مي باشد.

«خير الناصرين»

 به قصد كمك گرفتن و ياري خواستن، ذكر آن موثر مي باشد. نصر كه ظفر و پيروزي را به خدا نسبت مي دهد، اشاره به لطف و كرم و رحمت مي باشد. خير الناصرين، يعني بهترين يار و ياور و ياري كننده و 5 مرتبه در قرآن آمده است و هر كس با اعتقاد كامل در شروع هر كار مشكل هفت بار بگويد: يا ناصر من لا ناصر له حتماً آن مشكل براي او حل خواهد شد. عدد ابجد خير الناصرين آن 1240 مي باشد.

«ديان»

براي اداي قروض ظاهر و باطن ذكر آن موثر است يعني اداء كننده هر دين و ديون بندگان است. عدد ابجد ديان برابر با 65 مي باشد.

«ذاري»

براي اطلاع بر عيب و نقص ذكر آن موثر است. ذاري يعني خالق و به معني باري تعالي و خالق است و در نظام آفرينش، بدين نام كليات عالم را آفريده است. هر كس نيمه شب با خضوع و خشوع هفتاد مرتبه بگويد، يا ذاري به حوائج خود مي رسد. عدد ابجد ذاري برابر با 911 مي باشد.

«رحيم»

 براي رسيدن به الطاف خاص پروردگار ذكر آن موثر است. و به اين معني است كه خداوند رحيم است در حق مومنان. 228 مرتبه كلمه رحيم در قرآن آمده است. عدد ابجد رحيم برابر با 258 مي باشد.

«رحمن»

به جهت رسيدن به الطاف خفيه الهي ذكر آن موثر است. همچنين نام خاص پروردگار است. «رحمن» مثل «الله» نامي مخصوص به ذات كبريايي و شايد يكي از اسرارش اين باشد. حضرت امام رضا(ع) فرمود"هر كس 298 مرتبه «الرحمن» بگويد، مورد محبت همه قرار مي گيرد و او را دوست مي دارند. هر كس پس از هر نماز صد بار بگويد"الرحمن"، خداوند او را از ظلمت و غفلت پاك گرداند.57 مرتبه كلمه "رحمن" در قرآن آمده است. عدد ابجد "رحمن" برابر با 298 مي باشد.

«رب»

 براي حفظ خانه و تربيت فرزند، ذكر آن موثر است. پرورنده، تربيت كننده ي جميع مخلوقات از ملائكه ، جن، انس، وحوش و همه و مالك هر چيز را «رب» گويند. اسم مبارك «رب» به حروف ابجد برابر با 202 مي باشد و با مجموع حروف نام حضرت محمد(ص) 92 و حضرت علي (ع) 110 مطابقت دارد. ذكر و دعاي حضرت ايوب وقتي كه به منتها رسيد از درد و رنج و مصيبت "رب اني مسني اضر و انت الرحم الراحمين" بوده. که با عدد ابجد محمد(ص) و علي (ع) منطبق است. نام محمد(ص) عدد اسلام و نام علي (ع) عدد ايمان است و تعداد ربنا به عدد حروف علي (ع) در قرآن براي كمال ايمان آمده است.

«رزّاق»

این ذكر برای بركت و وسعت در رزق روزي موثر است. رزّاق يعني روزي دهنده خداوندي كه روزي مي رساند و روزي مي بخشد و مخلوق را در هر حال روزي مي دهد. هر كس 40 روز روزي حلال بخورد، خداوند در دل او نوري پديد مي آورد و آن را سر چمشه حكمت مي كند. عدد ابجد رزاق برابر با 308 مي باشد.

«رائي»

 به قصد بلندي درجه و ديد وسيع ذكر آن موثر است به معني رويت و ديدن است و مراد از رائي علم و بصيرت الهي است بر موجودات و به معني عالم و دانايي هم آمده است.عدد ابجد رائي برابر با 221 مي باشد.

«رقيب»

يكي از اسماء باري تعالي رقيب است و به معني حافظ و نگهبان ميباشد. به قصد مصونيت از بليّات ذكر آن موثر مي باشد.عدد ابجد رقيب برابر با 313 مي باشد. 

«رئوف»

به قصد طلب مهرباني در سايه بندگي، ذكر آن موثر مي باشد معناي رئوفِ رحيم است و رأفت به معني رحمت است، رئوف مهربان و بخشاينده بر خلق، مخصوصاً بر اهل محبت و شفاعت است. چون خداوند به حال شفاعت كنندگان رئوف و مهربان است. در قرآن 11 مرتبه كلمه ي رئوف تكرار شده است. عدد ابجد رئوف برابر 287 مي باشد.

«سبوح»

به قصد صفاي دل و روشني باطن، ذكر آن موثر مي باشد. اين كلمه در زبان عرب منحصر به نام پروردگار است و در هيچ جاي ديگر استعمال نشده است. "سبوح" يعني خداوند منزه است از اينكه توصيف شود. "سبوح و قدوس" از اسماء اختصاصي پروردگار است. هر كس 247 بار به ذكر سبوح و قدوس مداومت نمايد به سير ملكوت موفق مي گردد، چنانکه حضرت ابراهيم (ع) به بركت اين اسم موفق شد كه به ملكوت آسمان ها راه يابد. عدد ابجد سبوح برابر با 76 مي باشد.

«سلام»

 به قصد رضا به قضا و تسليم شدن دل، ذكر آن موثر مي باشد. سلام به معني سلامت و شفا است. خداوند سلام است چون همه چيز تسليم اوست. حضرت امام رضا(ع) فرمود" اگر اين نام مبارك را 131 مرتبه بر بيماري خوانند، شفا يابد". او خود را سلام نام نهاده چون همه از عيب و گناه و نقص و زوال به او تسليم مي شوند. سلام كه نام خداست، فقط يك مرتبه در سوره ي حشر بيان شده است. مشتقات اين كلمه 140 مرتبه در قرآن تكرار گرديده است. عدد ابجد حروف آن برابر با 131 مي باشد.

«سميع»

 به قصد اجابت دعا نافذ مي باشد. سميع به معني شنوا. خداوند تبارك و تعالي 45 مرتبه كلمه ي سميع را در قرآن بيان فرموده است. حضرت امام صادق (ع) فرمودند"خداوند سميع است به انديشه ها و گفتارهاي پنهاني". عدد ابجد آن برابر با 180 مي باشد.

«سيّد»

براي مطاع شدن و زعامت و رهبري ذكر آن موثر مي باشد. سيد به معناي پادشاه، رئيس قوم و بزرگ قبيله نيز گفته مي شود.عدد ابجد آن برابر با 741 مي باشد.

«شافي»

به قصد شفاي امراض دروني و بيروني، ذكر آن موثر است شافي از كلمه ي شفا مشتق شده است. شافي اسم «الله» است كه به تجلي اين اسم شفا مي بخشد، الله شفا بخش است. عدد ابجد آن برابر با 291 مي باشد.

«شكور»

به قصد شكر پذيرفتن ذكر آن نافذ مي باشد. شكر به معناي حقيقي كه سپاس گزاري و امتنان در مقابل نعمت باشد. كلمه شكور و مشتقات آن متجاوز از 25 مرتبه در قرآن بيان شده است. عدد ابجد آن 526 مي باشد.

«شهيد»

 به قصد وسعت رزق و مقام، ذكر آن نافذ مي باشد. شهيد يعني حاضر و ناظر به هر مكان و در هر حال شهيد اسم حضرت حق تعالي مي باشد، به اعتبار عدم حجاب بين خدا و بندگان. كلمه ي «شهيد» و مشتقات آن متجاوز از 45 بار در قرآن بيان شده است. عدد ابجد آن 319 مي باشد.

«صادق»

به قصد و جهت وفاي به عهد، ذكر آن موثر  مي باشد صادق، يعني متكلمي كه اخبار و گفتارش، راست و درست باشد. كلمه ي صادق و مشتقات آن متجاوز از صد بار در قرآن بيان شده است. همچنين به معني بيان همه خيرات بر صدق مي باشد. عدد ابجد حروف آن 195 مي باشد.

«صانع»

به قصد مقبول القول شدن، ذكر آن موثر است. صانع به اين معني مي باشد كه خداوند، خالق هر مخلوقي است و پديد آورنده ي همه ي تازه ها و بدايع است. بي مانند است و هيچ چيز همانند او نمي باشد. عدد ابجد آن 211 مي باشد.

« صمد»

كسي است كه شريكي ندارد و حفظ و نگهداري چيزي او را خسته نمي كند و از هيچ چيز دور و غايب نيست. «الله الصمد» وسيع ترين معني الهي و بسيط ترين كلمه در معناي صمد است كه علماي رباني عمرها صرف در اين كلمه كرده اند. صمد كسي است كه تكيه گاه همه موجودات و مخلوقات است. عدد ابجد آن 124 مي باشد.

«طاهر»

 جهت پاكي و تخليه از رذائل اخلاقي، ذكر آن موثر است. طاهر يعني خدا منزه است از شبيه و مانند. طاهر منزه از عيب است، هر مطهر در ابتدا طاهر باشد، بعد مطهر مي شود. ذات اقدس خداوند، طاهر و مطهر مي باشد. عدد ابجد آن 215 مي باشد.

«عظيم»

 به جهت بزرگي و بزرگ منشي ذكر آن موثر است. عظيم به معني سيد و بزرگ قوم و جليل مي باشد. از صفات خداست كه به عظمت وصف مي شود به جهت قدرت و غلبه اش بر همه ي چيزها. خداوند عظيم است«يا علي» و «يا عظيم» 8 بار در قرآن و 85 بار كلمه ي عظيم بيان شده است.. عدد ابجد حروف آن 1030 مي باشد.

«علي»

به قصد تمام امور ظاهري و باطني ، علي الخصوص غلبه بر دشمن و رفع فقر و ارتقاء مقام، آن بسيار موثر است. علي، يعني منزه از صفات مخلوق، و عالي يعني برتر و والاتر از همه ي مخلوق بيش از 600 آيه در قرآن در شان و مقام علي (ع) و اولاد گرامي اوست. اسم مبارك علي (ع) با كتب آسماني هم عدد است.(كلمه آسماني برابر با اسم انسان). اعداد حروف 76 آيه از قرآن، از نظر بينات اعداد حروف آيات، با نام حضرت علي (ع) و يازده فرزندش منطبق است. در زبر و بينات اسم علي و القاب او با اسماء انبياء منطبق است. مثال: علي بن ابيطالب(217) محمد رسول الله(217) عيسي روح الله(217). علماي حروف مي گويند، روح هر حرفي عدد آن حرف است و روح كلمه رب 202 مي باشد و اين رقم بر مجموع عدد و اسم محمد(ص) و علي (ع) مظهر مقام و اسم اعظم پروردگار مي باشند. و اين دو اسم، حقيقت اسم اعظم خداوند و اسماء الحسني الهي هستند و اسم علي برابر است با هزار اسم اعظم. عدد ابجد حروف آن برابر با 110 مي باشد.

«عليم»

 عالم بر سراير و غيب و مطلع بر ضماير و پنهاني هاي عالم ظاهر طبع و پنهاني هاي عوالم ديگر كه بشر نمي داند. حضرت امام محمد باقر(ع) فرمودند: هر كس با خلوص نيت و اعتقاد و ارادت هر روز پس از نماز صبح 100 بار بگويد: يا عالم الغيب و الشهاده، خداوند او را از اهل يقين گرداند و آنچه بر او پوشيده است روشن و آشكار كند. واژه عليم و مشتقات آن متجاوز از 680 مرتبه در قرآن بيان گرديده است. عدد ابجد آن باربر با 150 مي باشد.

«عزيز»

به قصد كشف اسرار علوم كيميا ذكر آن بسيار موثر است. عزيز يكي از اسماء الحسني خداوند است و به معني قوي، غالب، شديد، ارجمند، بزرگوار، منزه از سود و زيان و كفر و ايمان، عزت به كسر، يعني محبوب و عزت به فتح، يعني شديد و قدرتمند. عزيز آن قوي است كه ديگران عاجز از آوردن كارها مانند او باشند. هر كس بعد از نماز صبح 94 مرتبه نام "يا عزيز" بگويد، بر اسرار علوم واقف مي شود. حضرت امام رضا(ع) فرمود: هر كس هر روز 41 مرتبه بگويد "يا عزيز" محتاج به خلق نگردد. در قرآن مجيد متجاوز از 120 بار واژه ي عزيز و مشتقات آن بيان گرديده است. عدد ابجد عزيز برابر با 94 مي باشد.(برابر اسم مبارك عطيه)

«عدل»

 به قصد يافتن خزائن ذكر آن موثر مي باشد. عدل يعني حكم به حق. شيخ رجب برسي مي گويد: هر كس در نيمه شب بگويد"يا عدل يا حكيم"، خداوند الطاف مخصوص خود را بر او افاضه مي فرمايد و بر باطن امور واقف مي سازد. عدد ابجد عدل برابر با 104 مي باشد.(برابر اسم مبارك عطيه با ياء مشدد)

«عَفُوُ»

 به قصد نيل به حسنات و نيكوكاري، ذكر آن موثر مي باشد در قرآن متجاوز از 20 مرتبه كلمه عفو و مشتقات آن بيان گرديده است. عفو به معني گذشت، انفاق، بخشش. عدد اببجد عفو برابر با 156 مي باشد.نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

[ چهار شنبه 9 بهمن 1392برچسب:اسما الحسنی ,

] [ 20:23 ] [ رضا شاملو ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه